5. júla je v kalendári vyznačený červenou farbou sviatočný deň, kedy si slovanský, kresťanský svet pripomína dvoch významných mužov dávnej histórie, aj tej našej. Sú tu solúnski bratia - Konštantín Filozof, neskorším rehoľným menom Cyril a jeho starší brat Metod. Ani my evanjelici by sme nemali zabúdať na týchto významných poslov evanjelizácie z 9. storočia.

Byzantský cisár Michal III. vyzval Konštantína na žiadosť veľkomoravského kniežaťa Rastislava, aby sa v r. 863 ujal aj spolu s Metodom a ich spolupracovníkmi misie na Veľkej Morave. Rastislav oznamoval cisárovi, že jeho krajina sa už odriekla pohanstva a drží sa kresťanského zákona, preto ho požiadal, aby k nim poslal biskupa a učiteľov. Tí potom založili školy a v slovanskom jazyku vychovali mnohých svojich nasledovníkov. Bratia pochádzali zo Solúna / dnešné Thessaloniki v Grécku /, kde sa  vedelo, že všetci hovoria slovanským jazykom. Tam sa im dostalo aj veľmi dobrého vzdelania. Vzdali sa však sľubnej svetskej kariéry a svoj život odovzdali do služby Bohu. Ich misia ovplyvnila významnou mierou všetky slovanské národy, preto dostali pomenovanie „apoštoli Slovanov“. Kresťanstvo sa už pred ich príchodom na naše územie začalo udomácňovať prostredníctvom misionárov z Franskej ríše, no tí používali jazyk, ktorému tunajší obyvatelia nerozumeli. Aj prvý kresťanský kostol bol u nás postavený v Nitre asi 30 rokov pred príchodom Konštantína a Metoda. Naši predkovia fakticky prijali kresťanstvo až na základe misijnej práce oboch bratov. Slovo Božie môže pôsobiť iba vtedy, keď sa učí a hlása v zrozumiteľnom, materinskom jazyku a vtedy aj nezostáva bez účinku, ale vykoná to, na čo ho Boh poslal.

Konštantín začal hneď skúmať, či veľkomoravskí Slovania majú písmo, ktorým by zapisovali svoj jazyk. Keď nič nenašiel, začal tvoriť abecedu, ktorá by zachytila zvláštnosti slovanského jazyka. Tak na účely kresťanskej misie vytvoril nové písmo - hlaholiku.  Na Veľkú Moravu priniesol tiež symbol byzantského dvojkríža, ktorý máme dnes v našom štátnom znaku. Hneď po vytvorení abecedy sa solúnski bratia pustili do prekladateľskej činnosti. Do staroslovienčiny preložili z gréčtiny najprv Štvorevanjelium a počas svojej misie aj celú Bibliu, liturgické knihy a veľa iných dôležitých textov. Upravili a preložili aj občianske zákony - Zakon sudnyj ljudem, ktorý bol prvým zákonníkom v slovanskom jazyku. Ich dielo je veľmi obsiahle a jeho vymenovanie by zabralo veľa priestoru. Konštantín ukázal, že jazyk je atribútom národnej svojprávnosti, rovnoprávnosti a suverenity.

V r. 867 pápež Hadrián II. schválil v Ríme používanie hlaholiky ako bohoslužobného písma na území Veľkej Moravy. Tak sa staroslovienčina stala štvrtým liturgickým jazykom západnej cirkvi popri latinčine, gréčtine a hebrejčine. 

Na Slovensku vyšiel preklad (do terajšej spisovnej slovenčiny) predslovu k Biblii - PROGLAS, ktorý sa považuje za veľbáseň, ktorá nemá obdobu v celej Európe. Oslavuje Písmo sväté a vôbec písmená a slová zrozumiteľné ľudu. Vybrala som z nej niekoľko citátov, aby sme spoznali aspoň pár veršov napísaných Konštantínom v 9. storočí.

„Evanjeliu svätému som predslovom: ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému.“

„... počujte všetci, celý národ sloviensky, počujte Slovo, od Boha vám zoslané, Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi ...“

„Bo slepým oni sľúbili, že uvidia, a hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte, čujte toto, Slovieni: dar tento drahý vám Boh z lásky daroval.“

„Tak ani duša, žiadna duša bez písmen, vedomie nemá o tom Božom zákone, zákone knižnom, o zákone duchovnom, zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje.“

„Chcem radšej iba pätoro slov povedať, rozumom prostým chcem tých päť slov vyrieknuť, aby aj bratia všetko porozumeli, než nezrozumiteľných slov riecť tisíce.“

„... Lebo sú bez kníh nahé všetky národy.“

„... Lebo kto totiž prijme tieto písmená, tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví a vaše duše písmenami posilní i skrze apoštolov, skrze prorokov ...“

„Svojho Boha, čo nad ľuďmi sa zmilúva, ktorému preto všetka sláva prislúcha, i česť i chvála, Boží Synu, v jednote so svojim Otcom, s Duchom Svätým v Trojici na veky vekov od každého stvorenia. Amen.“

.: Autor: Edita Kroľová          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Zjavenie 3, 20 Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.