Vytlačiť

V nedeľu 17. 11. 2019 sa v našom cirkevnom zbore konala inštalácia zborového farára Mgr. Michala Zajdena, PhD. a zborového dozorcu Mgr. Martina Drienovského. 

V našom zbore sme mali v tento slávnostný deň troch vzácnych hostí: Mgr. Daniela Duraja – konseniora Zvolenského seniorátu, zborového farára v Hornej Mičinej, Mgr. Petra Jána Sotáka - emeritného seniora Zvolenského seniorátu, námestného farára v Baďane a Mgr. Romana Dovalu – zborového farára v Badíne. 

Na úvod zaspieval náš zborový spevokol pod vedením našej milej kantorky Mgr. Danky Kostelnej. Inštalačný príhovor predniesol pán farár Daniel Duraj. Za ústredný verš si zvolil text z Listu Židom 13,8: „Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ Zo začiatku spomínal výhody a nevýhody totalitného režimu, ktoré vo svojej službe pocítil aj náš brat farár, následne sa zmienil o vydobytí náboženskej slobody... Zdôraznil však, že sloboda v Bohu je to najdôležitejšie a s tou slobodou je spojená aj zodpovednosť. Jeho príhovor bol veľmi osobný, verím, že sa bratovi Michalovi veľmi páčil :-). Kázňou poslúžil pán farár Peter Ján Soták. Zhrnutie tej kázne ste si mohli prečítať v minulom čísle Pohľadu v rubrike Pohľad do kázní, ktorú pripravuje naša sestrička Janka Klimentová. Pán farár Soták sa nášmu bratovi farárovi prihováral ako priateľ, s ktorým sa poznajú cca 40 rokov, jeho kázeň bola tiež veľmi osobná. Po kázni nasledovali chvály zborovej skupiny Obed Edom a služby Božie boli ukončené evanjelickou hymnou Hrad prepevný. Po skončení inštalácie už na všetkých čakali pri východe z kostola koláčiky od výmyslu sveta. V zborovej miestnosti bol pripravený slávnostný obed pre pozvaných hostí. Verím, že to bol požehnaný a radostný čas pre všetkých a naši hostia budú v dobrom spomínať na chvíle prežité v našom zbore.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým bratom a sestrám, ktorí pomáhali pri príprave celého priebehu inštalácie, najmä však Mirke Dudovej za prípravu slávnostného obeda, Editke Kroľovej a jej tímu za celkové zorganizovanie tohto dňa a všetkým šikovným a ochotným sestrám, ktoré napiekli také množstvo koláčov, žeby aj na svadbu bolo dosť :-). Nech Vám všetkým žehná Pán Boh a nech Vám Vašu ochotu poslúžiť odmení mnohým Božím požehnaním. 

Milý brat farár Michal, milý brat Martin, v mene celého radvanského cirkevného zboru Vám želám, nech ste dobrými vodcami nášho cirkevného zboru, ktorí sú milí Bohu aj ľuďom. Nech oplývate Božou múdrosťou, pokojom, radosťou a horlivosťou za Božie veci. Prosím Pána Boha, aby Vám dával aj vytrvalosť, pokoru, schopnosť počúvať Boží hlas a zároveň aj hlasy ľudí v našom zbore, aby ste skutočne boli dobrými Božími nástrojmi.

.: Autor: Katka Riečanová