Navigácia

Akú mám záruku, že to, čo je napísané v súčasnej Biblii je naozaj to isté, čo bolo pôvodne napísané?
Biblia sa skladá zo 66 kníh, ktoré písalo viac ako 40 pisateľov. Biblia sa začala písať roku 1513 pred n. l. a bola dopísaná asi do roku 98 n. l. Pisateľmi boli ľudia v rôznom spoločenskom postavení – boli to pastieri, králi, proroci, rybári, kňazi… Zaujímavé je, že písali nezávisle od seba, na miestach vzájomne vzdialených tisíce kilometrov, počas obdobia viac ako 1 600 rokov, a napriek všetci hovoria v podstate to isté. Ak by sa cirkevní konšpirátori napríklad v Grécku v 5. storočí n.l. rozhodli text Novej Zmluvy pozmeniť a prikrášliť podľa svojich predstáv, text vzniknutý prepisovaním po stáročia by už nesedel s odpismi napríklad Koptov v Egypte, alebo mníchov zo Sínajského polostrova, alebo inej časti sveta, kde sa uchovávala Biblia. Navyše, ak by sa zmeny robili v Starej Zmluve, po stáročiach by nesedeli kresťanské odpisy od židovských. A Židov nemôže nikto upodozrievať, že sa zapojili do akejsi cirkevnej konšpirácie v mene ovládania ľudí. Pri porovnávaní textu (Kumránskych) zvitkov starých 2 147 rokov s textom modernej hebrejskej Biblie, ktorá vznikla zo stáročia ručne odpisovaných kníh sa zistilo, že texty sú na 95 % sú úplne totožné a rozdielnych 5 % vzniklo prevažne pošmyknutím pera a rozdielnym hláskovaním.
 
Jednu vec však môžeme s čistým srdcom a s istotou povedať: Boh hovorí, že litera (napísané slovo Božie) zabíja, ale Duch oživuje (to napísané Slovo). A teda bez Ducha Svätého by nám vôbec nepomohlo, aj keby sme mali pred sebou originály evanjelií, alebo ktorejkoľvek knihy zo Starého, či Nového zákona! Ak chceme vedieť, čo je pravé a čo nie, ak chceme porozumieť Božím pravdám, potrebujeme pomoc a vysvetlenie od samotného autora. Je úžasné, keď Boh otvára a zjavuje svoje tajomstvá!

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš 8, 5-9 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.