Otázky a odpovede

Môže veriaci kresťan veselo hrešiť, veď sa potom vyspovedá a vierou bude spasený ?

Táto výčitka zo strany neveriacich voči kresťanom sa v rôznych variáciách neustále opakuje a vracia. Si skutočný kresťan, alebo praobyčajný pokrytec, ktorý má plné ústa Pána Boha, pričom skutky svedčia o opaku? Alebo: Je jedno,  že je niekto klamár, rasistické sexistické prasa, hlavne že je kresťan, ostatné sa odpustí. Alebo: Najhorší a najzákernejší podliak koná vo svete zlo, následne si dá Božiu očistu a celý kolobeh sa opakuje - čiže dušu a svedomie má čistučké.

Odpoveď na položenú otázku je jasná: NIE. Svedčí o tom samotné Slovo Božie:

„Lebo ak úmyselne hrešíme, keď sme už prijali znalosť pravdy, niet už viac obete za hriechylen očakávanie súdu plné hrôzy a žeravý oheň, čo bude zožierať protivníkov. (Židom 10/26-27).

"Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho! A takými ste vy niektorí boli; ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha." (1.Kor 6/9-11)

 

"Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovocí poznáte ich. Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského." (Mt 7/17-21)

 

Žili na Zemi dinosaury aj podľa Biblie? Našli sa predsa kosti nejakých veľkých zvierat! Čo to potom bolo?
Z Božieho hľadiska a aj z pohľadu človeka nie je dôležité, či dinosaury alebo nejaké iné podobné tvory existovali kedysi na Zemi alebo nie, a preto ich Boh v Biblii ani nespomína. Omnoho dôležitejšia je ľudská história a cesta, ktorú Boh pre nás pripravil aby sme mohli byť zachránení z večného odsúdenia. Ježiš je tá cesta! Ale je zrejmé, že dinosaury a iné obrovské zvieratá žili. Hoci to nebolo pred státisícimi rokmi, ale žili súčasne s ľuďmi.
Ako je možné, že tí ľudia, čo chodia do kostolov a tvária sa super zbožne sa potom, keď nie sú v kostole, správajú niekedy ešte horšie, ako neveriaci. V čo teda veria? Je toto viera v Boha?
Pán Ježiš povedal, že jeho učeníkmi sú tí, ktorí počúvajú jeho slovo a konajú ho. Tiež povedal, že tých falošných spoznáme podľa ovocia ich životov, teda podľa toho, ako žijú. Božie dieťa, Boží služobník nie je ten, kto robí Bohu hanbu, ale ten, kto prináša do sveta radosť, pokoj, požehnanie a spasenie. Niet na svete človeka, ktorý by neurobil žiadnu chybu. Taký bol len Ježiš. Ale našou úlohou nie je súdiť skutky iných. Našou úlohou je dať do poriadku svoje životy pred dobrým a milostivým Bohom, lebo jedného dňa sa mu budeme všetci bez rozdielu zodpovedať (veriaci aj neveriaci).
Akú mám záruku, že to, čo je napísané v súčasnej Biblii je naozaj to isté, čo bolo pôvodne napísané?
Biblia sa skladá zo 66 kníh, ktoré písalo viac ako 40 pisateľov. Biblia sa začala písať roku 1513 pred n. l. a bola dopísaná asi do roku 98 n. l. Pisateľmi boli ľudia v rôznom spoločenskom postavení – boli to pastieri, králi, proroci, rybári, kňazi… Zaujímavé je, že písali nezávisle od seba, na miestach vzájomne vzdialených tisíce kilometrov, počas obdobia viac ako 1 600 rokov, a napriek všetci hovoria v podstate to isté. Ak by sa cirkevní konšpirátori napríklad v Grécku v 5. storočí n.l. rozhodli text Novej Zmluvy pozmeniť a prikrášliť podľa svojich predstáv, text vzniknutý prepisovaním po stáročia by už nesedel s odpismi napríklad Koptov v Egypte, alebo mníchov zo Sínajského polostrova, alebo inej časti sveta, kde sa uchovávala Biblia. Navyše, ak by sa zmeny robili v Starej Zmluve, po stáročiach by nesedeli kresťanské odpisy od židovských. A Židov nemôže nikto upodozrievať, že sa zapojili do akejsi cirkevnej konšpirácie v mene ovládania ľudí. Pri porovnávaní textu (Kumránskych) zvitkov starých 2 147 rokov s textom modernej hebrejskej Biblie, ktorá vznikla zo stáročia ručne odpisovaných kníh sa zistilo, že texty sú na 95 % sú úplne totožné a rozdielnych 5 % vzniklo prevažne pošmyknutím pera a rozdielnym hláskovaním.
 
Jednu vec však môžeme s čistým srdcom a s istotou povedať: Boh hovorí, že litera (napísané slovo Božie) zabíja, ale Duch oživuje (to napísané Slovo). A teda bez Ducha Svätého by nám vôbec nepomohlo, aj keby sme mali pred sebou originály evanjelií, alebo ktorejkoľvek knihy zo Starého, či Nového zákona! Ak chceme vedieť, čo je pravé a čo nie, ak chceme porozumieť Božím pravdám, potrebujeme pomoc a vysvetlenie od samotného autora. Je úžasné, keď Boh otvára a zjavuje svoje tajomstvá!

Search

Časopis Pohľad

Slovo

1 Korintským 2, 9 Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.