Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

V ten istý deň v popoludňajších hodinách sa uskutočnila ďalšia dlhšie očakávaná udalosť, konfirmácia štyroch dospelých ľudí, ktorí sa rozhodli stať členmi našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Po niekoľkomesačnej príprave osobnou účasťou, ale aj dištančnou formou sa za prítomnosti rodinných príslušníkov uskutočnilo slávnostné a verejné prijatie týchto adeptov do našej cirkvi.

Vyznali, že jedine slovo Božie Starej a Novej zmluvy je základom cirkvi, prameňom viery a pravidlom života. Sľúbili, že zotrvajú v tejto viere a Pána Ježiša Krista budú nasledovať v celom svojom živote. Zároveň prvýkrát pristúpili k sviatosti Večere Pánovej. Zo srdca ďakujeme nášmu Otcovi nebeskému za týchto nových členov našej evanjelickej cirkvi. 

.: Autor: Edita Kroľová          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.