Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Veľa ľudí bolo už na SEMFESTE alebo o ňom aspoň počulo. Ja som sa o podujatí dozvedela len pred pár mesiacmi. Čo je vlastne SEMFEST? Je to festival spoločenstva evanjelickej mládeže. Už z názvu je zrejmé, že hlavnou myšlienkou podujatia Semfestu je Pán Boh. Koná sa každý rok a každé dva roky v inej oblasti Slovenska. Je spojený so stanovačkou, na ktorú sa tešia hlavne mladšie ročníky.

SEMFEST 2019 sa konal v dňoch 04. 07. – 07. 07. 2019 v Lenke pri Tornali. Pán Boh nám požehnal pekné počasie, ideálne na stanovanie. V postavenom areáli bolo mnoho rôznych stanov, v ktorých sa uskutočňovali besedy, prednášky, koncerty – chvály. Ďalej tam boli bufetové stany, stany určené na oddych a detské stany na rôzne aktivity pre tých najmenších. V programe pre deti bolo zahrnuté aj stretnutie s policajtami a zásahovými jednotkami. Pripravili si pre nás zásahové cvičenie s ukážkou, ako prebieha zadržanie zločinca. Deťom sa najviac zapáčil policajný kôň, ktorý bol vycvičený na policajné zásahy. Bol odolný proti hluku zo streľby a rôznym vonkajším podnetom. Deti mali možnosť pozrieť si, z čoho sa skladá policajná výzbroj a autá. A tu mi napadla jedna myšlienka: policajti sa musia chrániť policajnou výzbrojou proti zločincom, my ľudia sa musíme chrániť tiež, ale proti vonkajším vplyvom dnešného sveta. Nasaďme si teda výzbroj Božiu, ako je písané aj v Biblii:,,Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.“ List apoštola Pavla Efezským 6:11,13. Počas dňa boli rôzne besedy a semináre s bratmi farármi, ktorí pôsobia vo svojej službe už roky. Podelili sa so svojimi skúsenosťami, objasňovali Božie slovo, históriu uvedenú v Biblii a hlavne poukázali na to, že bez Ježiša Krista dnešný svet je v úpadku. Poukázali na problémy v medziľudských vzťahoch, opísaná bola dnešná generácia a porovnaná s predošlou a mnoho, mnoho iných tém... 

Semfest 2019 si našiel miesto v mojom srdci. Možno aj preto, že bol mojím prvým. Začala sa príprava na prvú moju stanovačku v živote a tiež prvá stanovačka s mojou rodinou a s ľuďmi z ra2vanského kostola. Ale čo sa naozaj ukotvilo v mojom srdci zo Semfestu, bol SÁM PÁN BOH. Cítila som, že mi je oveľa bližšie, ako som čakala. "Viera sa buduje a upevňuje skrze počúvania slova Kristovho“ - List apoštola Pavla Rímskym 10,17. Uvedený verš sa mi naozaj potvrdil. Sám Pán Boh ma tam poslal, ponúkol mi tú možnosť, aby som počúvala Božie slovo, bola k nemu bližšie a lepšie pochopila verše, ktoré sú písané v Biblii. 

Stratíte sa? Zoberiete mapu do ruky alebo si otvoríte appku v mobile a nájdete cieľ. Strácate sa vo svojom živote? Zoberte si Bibliu do rúk a bude vás viesť životom, naučí vás všetko zdolávať a navedie vás na skutočnú cestu viery a spásy. Dovedie vás do cieľa. Ježiš Kristus je náš záchranca a spasiteľ, ktorý všetky naše hriechy zobral na seba. 

Hlavnou témou tohtoročného Semfestu 2019 bol PRAMEŇ. Prameň vody, ktorým chce byť Ježiš Kristus v našich životoch. Poukázal na to, ako prijať Ježiša Krista a Pána Boha do svojho života. Hlavný program sa začal chválami a pokračoval scénkou o mladom dievčati, ktoré si uvedomilo, že zostalo samo bez priateľov, že skutočných priateľov nemá a nič v jej živote ju nenapĺňa. Príbeh poukázal na to, že keď človek pocíti samotu, skľúčenie, stále je s nami Ježiš Kristus. Len ho veľakrát odignorujeme v domnienke, že ho vo svojom živote nepotrebujeme a odmietame ho alebo tomu proste neveríme. V príbehu sa dievča spoznalo s Ježišom Kristom, ktorý sa jej dotkol a bol jej oporou a skutočným priateľom, ktorý ju v žiadnej situácii neopustil. 

V Pánu Bohu máme nachádzať zmysel života. Keď sa naučíme po jeho boku kráčať, náš život až vtedy bude plnohodnotný a dokážeme všetky úskalia ľahšie prekonávať.

Hlavný program pokračoval slovom pána farára Jiřího Kalletu z Českej republiky. Rozprával o stretnutí ženy Samaritánky s Ježišom Kristom, Ján 4, 1- 42( prečítajte si uvedené verše z Biblie). Jeho slová ma chytili za srdce. Po ďalšíkrát vo svojom živote som pocítila dotknutie Pána Boha a utvrdenie, že som na správnom mieste, že stojí pri mne. Uvedomila som si, akú dôležitú úlohu majú Boží služobníci – farári. Na ich slove, na ich kázni veľa záleží, lebo veľakrát práve to pripravené Slovo/kázeň, môže byť odrazovým mostíkom pre človeka, kedy si uvedomí, že potrebuje Ježiša Krista. Prebudí ho k životu a začne túžiť spoznávať Pána Boha bližšie a žiť podľa Božieho slova. Preto je správne a dobré sa modliť aj za našich farárov, aby ich Pán Boh obdaroval múdrosťou.

Slová p. Kalletu a jeho výklad ma povzbudili ešte k väčšej horlivosti k čítaniu Biblie a rozmýšľaniu nad každým slovom, ktoré je tam napísané. Túžim sa ešte bližšie priblížiť k Ježišovi Kristovi. Naozaj len život s ním je ten skutočný a pravdivý. Človek len s Ježišom Kristom spozná správne životné hodnoty, podľa ktorých sa bude snažiť žiť. Život s Kristom nám sľubuje večný život, hovorí len pravdu a všetko o nás vie, ako aj o žene Samaritánke, ktorá sa s ním stretla. Len jedine On má moc meniť naše životy, ak Ho o to poprosíme a všetko Mu vyznáme. V živote prichádzajú ťažkosti, úskalia, pokušenia, ale On nám sľubuje pomoc, nenechá nás v neistote a bude navždy s nami. Príbeh Samaritánky poukazuje na to, že máme Pánu Bohu otvoriť svoje srdcia, všetko Mu odovzdať, neutekať pred Ním, zanechať starého človeka a prijať nový a večný život. Večný život bude mať len ten, kto verí v Pána Boha a Ježiša Krista. Ale pamätajme na to, že s vierou v Pána Boha je spojené aj Božie slovo, podľa ktorého sa máme snažiť žiť. Nabáda nás zanechať starého človeka a znovu sa narodiť ako kresťan. Ako keď sa húsenica časom premení na motýľa. Premeňme sa aj my na tie krásne motýle.

Na záver Semfestu sa konali v nedeľu služby Božie. Kázeň prednášal brat farár z Tornale, Marcel Ištván. Vrátil sa k slovu o žene Samaritánke a preniesol ten starý príbeh do dnešnej doby. Biblia je písaná pred mnohými rokmi, ale jej SLOVO JE VEČNÉ. Služby Božie sa ukončili Večerou Pánovou, na ktorú boli pozvaní všetci.

Verím tomu, že aj vďaka Semfestu sa Pán Boh prihovoril opäť k nám a každý sme si zo Semfestu niečo odniesli vo svojom srdci. A samozrejme, nezabudnime aj na nové priateľstvá a upevňovanie tých stálych. A ako sa nám prihovorí Pán Boh na Semfeste 2020? Už teraz sa teším! Len nezabudnime, že Pán Boh sa k nám skláňa a prihovára každý deň a je len na každom z nás, ako sa rozhodneme.

.: Autor: Jana Klimentová         


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš 8, 5-9 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.