Každú nedeľu o 9:00 hod. sa na radvanskej fare stretávajú deti pri Božom slove, modlitbách a hrách.

    Na týchto stretnutiach hovoríme deťom radostnú zvesť o Ježišovom ukrižovaní a vzkriesení, a to na základe poverenia, ktoré sme dostali od Ježiša. Boh dal aj Izrealcom príkaz: Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin. Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich ako znamenie na ruku, budeš ich mať ako pásku na čele medzi očami a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány.“ (5M 6, 4-9) My ho týmto spôsobom chceme napĺňať, a tak privádzať z Božej milosti dietky k Ježišovi.

 Image

    Odkaz pre všetkých rodičov, starých rodičov a krstných rodičov: Ježiš im povedal: Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.“ (Marek 10, 14).

    Dajte sa vychovávať Bohom, aby ste mohli vy vychovávať svoje deti pre Boha.
    Otče, deti ktoré si mi dal sú tvoje.

 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.