Hlavný článok evanjelickej viery je:  OSPRAVEDLNENIE Z VIERY

 

Sme spasení / ospravedlnení pred Bohom Božou milosťou, ktorá je prijatá vierou. Naše dobré skutky nás pred Bohom neospravedlňujú.

 

Gal. 2 / 16: „...vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto.“

 

Ef. 2 / 8-9: 8 „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“

 

Viera sa prejavuje skutkami:

 

Jakub 2 / 17: „Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva.“

 

 

REFORMAČNÉ PRINCÍPY:

 

 

SOLA GRATIA

= jedine z milosti (a nie z našich zásluh)

sola

SOLA FIDAE

= jedine vierou (a nie dobrými skutkami)

SOLUS CHRISTUS

= jedine Kristus (jedine vykupiteľské dielo Kristovo)

SOLA SCRIPTURA

= jedine Písmo (a nie cirkevná tradícia)

SOLI DEO GLORIA

= jedine Bohu patrí sláva

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš 8, 5-9 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.