Hlavný článok evanjelickej viery je:  OSPRAVEDLNENIE Z VIERY

 

Sme spasení / ospravedlnení pred Bohom Božou milosťou, ktorá je prijatá vierou. Naše dobré skutky nás pred Bohom neospravedlňujú.

 

Gal. 2 / 16: „...vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto.“

 

Ef. 2 / 8-9: 8 „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“

 

Viera sa prejavuje skutkami:

 

Jakub 2 / 17: „Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva.“

 

 

REFORMAČNÉ PRINCÍPY:

 

 

SOLA GRATIA

= jedine z milosti (a nie z našich zásluh)

sola

SOLA FIDAE

= jedine vierou (a nie dobrými skutkami)

SOLUS CHRISTUS

= jedine Kristus (jedine vykupiteľské dielo Kristovo)

SOLA SCRIPTURA

= jedine Písmo (a nie cirkevná tradícia)

SOLI DEO GLORIA

= jedine Bohu patrí sláva

Search

Časopis Pohľad

Slovo

1 Korintským 2, 9 Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.