Milí bratia a sestry! 

Keďže služby Božie sa ešte nedajú uskutočniť osobnou účasťou v našom chráme, cirkevný zbor pociťuje absenciu ofery pre účely zborových potrieb. Všade stúpajú finančné náklady na prevádzku aj na nutné opravy cirkevných zariadení a my sa musíme pomaly pripravovať na zníženie dotácií aj na úplnú odluku cirkvi od štátu, kedy budeme musieť zobrať aj plnú finančnú zodpovednosť za chod a sebestačnosť našich cirkevných zborov. Navyše v týchto dňoch prišiel prípis z Bratislavy z Generálneho biskupského úradu /GBÚ/, v ktorom vyčísľujú pre každý CZ ECAV určitý poplatok, vypočítaný podľa príjmov cirkevného zboru /CZ /a podľa počtu členov. Od nášho CZ v Radvani požadujú ročný poplatok vo výške 6.906,28 € do Fondu finančného zabezpečenia, ktorý sa bude splácať v štvrťročných splátkach. Čaká nás aj poplatok do dištriktuálnej pokladne, ktorý ešte nie je momentálne vyčíslený. 

Ako zodpovední členovia nášho radvanského CZ by sme si mali zobrať príklad od prvých kresťanov v Jeruzaleme, v Ázii, aj v Európe ako sa solidárne správali voči sebe a robili zbierky na svoju činnosť aj na pomoc chudobnejším sestrám a bratom. Často to spomína aj apoštol Pavol vo svojich Listoch. Ja som tiež rozmýšľala, akým spôsobom by som mohla prispievať. Rozhodla som sa pre zriadenie trvalého príkazu v banke, cez ktorý sa dajú posielať peniaze pravidelne každý mesiac. Myslím, že je to dobrý spôsob platby a viem, že niektorí tak už robíte. Prosím, pouvažujte nad tým a spoločnými silami zvládnime túto situáciu pre dobro nás všetkých.

2. Kor. 9,7: „Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.

Číslo účtu CZ Banská Bystrica - Radvaň:  SK24 0900 0000 0000 5018 0775

.: Autor: Edita Kroľová          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

1 Korintským 2, 9 Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.