Svetoznámy vedec Albert Einstein sa narodil v r. 1879 v nemeckom Ulme do sekulárnej židovskej rodiny, ktorá však nedodržiavala židovské zvyky. Navštevoval katolícku ľudovú školu a údajne trpel poruchou autistického spektra - Aspergerovým syndrómom. Je považovaný za najvýznamnejšieho vedca 20.storočia. Do vedy priniesol nevídanú revolúciu vytvorením slávnej teórie relativity. Je autorom mnohých ďalších objavov v oblasti teoretickej fyziky, kozmológie a od r. 1921 je nositeľom prestížnej Nobelovej ceny. Na protest proti nacizmu a proti rasovému prenasledovaniu v Nemecku emigroval do Švajčiarska a neskôr do USA. Excentrický génius, zobrazovaný s fajkou, husľami a strapatými vlasmi bol veľmi obľúbený ako výborný vedec a charizmatický človek. Mal nadštandardný spôsob myslenia, vďaka ktorému ľudstvo dostalo možnosť pozerať sa na svet aj inými očami.

Einstein sa vo svojich spisoch dotkol mnohých tém, vrátane témy Boha. Údajne je známy jeho výrok: "veda bez náboženstva je chromá, náboženstvo bez vedy je slepé". Svojej dcére Lieserl napísal list, kde zdôvodňuje svoje názory na univerzálnu silu lásky, vrodenú potrebu, aby sme sa ako ľudia cítili milovaní a prijímaní, a svoju vieru, že láska má tú maximálnu schopnosť poraziť všetko. V liste sa píše: "Žiadam ťa, aby si list uchovávala tak dlho, ako to bude potrebné - roky, desaťročia, kým spoločnosť nebude dostatočne schopná, aby prijala to, čo teraz chcem vysvetliť. Existuje veľmi veľká Sila, pre ktorú veda zatiaľ nenašla oficiálne vysvetlenie. Táto sila zahŕňa a riadi všetky ostatné javy pôsobiace vo vesmíre. Táto univerzálna sila je LÁSKA. Láska je svetlo, ktoré osvecuje tých, ktorí ho dávajú a prijímajú. Je to gravitácia, príťažlivosť, pretože spôsobuje, že niektorí ľudia sa cítia priťahovaní k iným. Láska je sila, pretože znásobuje to najlepšie čo máme, kým sme, a umožňuje ľudstvu, aby nebolo ponorené do sebectva. Pre lásku žijeme a zomierame. Láska je BOH a BOH je láska. Táto sila vysvetľuje všetko a dáva zmysel životu. Toto je premenná, ktorú sme príliš dlho ignorovali, možno preto, že sa bojíme lásky. Aby som porozumel láske, urobil som jednoduchú substitúciu v mojej najznámejšej rovnici. Ak namiesto E = mc2 prijmeme, že energiu na liečenie sveta možno získať pomocou lásky, krát rýchlosť svetla na druhú, dospejeme k záveru, že láska je najmocnejšia sila, pretože nemá žiadne obmedzenia. Len prostredníctvom lásky môžeme nájsť zmysel života, zachrániť svet a každú cítiacu bytosť, pomôcť našej civilizácii prežiť. Možno ešte nie sme pripravení vyrobiť "bombu lásky" - zariadenie dostatočne silné na to, aby úplne zničilo nenávisť, sebectvo a chamtivosť, ktoré devastujú našu planétu. Každý jednotlivec však nesie v sebe malý, no silný generátor lásky, ktorého energia čaká na uvoľnenie. Keď sa naučíme dávať a prijímať túto energiu, potvrdzujeme, že láska môže prekonať všetko, pretože láska je podstatou života."

 Tieto myšlienky možno kontroverzného vedca sú aktuálne aj v dnešnej dobe, hoci je to len jeden zaujímavý uhol pohľadu na túto tému, kedy ľudstvo trpí na nedostatok lásky. Existujú rôzne protichodné názory viacerých autorov na autentickosť tohto listu. (Marieta Ria: List A. Einsteina svojej dcére, Tvoj Oponent - obrana kresťanstva: Výroky Einsteina o Bohu, za a proti. Zdroj: dr. V.Šlotter) Ja neviem, kto z nich má pravdu, ale napriek tomu ma veľmi zaujali myšlienky obsiahnuté v tomto liste. Protipólom takéhoto humanistického pohľadu je kresťanský pohľad na lásku, ktorý nám sprostredkoval apoštol Pavol v 1.liste Korintským v 13. kapitole. "A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom... a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal, nič nie som... láska je trpezlivá, dobrotivá, nie je sebecká, všetko znáša, všetko pretrpí... láska nikdy neprestane... doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár, aj poznávame čiastočne, ale potom poznáme tak, ako aj mňa poznal Boh. Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska." V liste Efezanom 4,2 nás apoštol zasa napomína, aby sme žili "... so všetkou pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, znášajúc sa navzájom v láske." U evanjelistu Jána v 13, 34-35 je napísané aj toto posolstvo Pána Ježiša: "Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku jedni k druhým." Nezabúdajme na to, že pre Boha sme všetci vzácni, drahí, sme milované Božie deti. Sme draho vykúpení krvou Ježiša Krista na spasenie a večný život. V Jánovom evanjeliu 3, 16 tiež čítame tieto slová: "Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v neho." To je tá najväčšia láska, ktorú prejavil Boh k človeku. Pamätajme na Božie prikázanie lásky obsiahnuté v Desatore, že aj my máme milovať na prvom mieste nášho Boha, ale aj svojho blížneho ako seba samého. Len láska preukázaná cez naše skutky je tou pravou láskou k blížnemu. Všetci túžime milovať a byť milovaní. Milí bratia a sestry, nesme aj my túto zásadnú a najdôležitejšiu biblickú zvesť celým svojim životom. Ako vyznávači a nasledovníci Pána Ježiša Krista, buďme soľou a svetlom pre tento svet, buďme aj poslovia pokoja, nádeje a lásky! Prajem vám milostiplné, radostné vianočné sviatky, naplnené hlavne vzájomnou láskou a Božím požehnaním. Amen.

.: Autor: Edita Kroľová          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 46, 2-4 Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.