V sobotu 19.11.2022 sa v obci Michalová v spoločenskom dome konalo stretnutie presbyterov cirkevných zborov Zvolenského seniorátu. Téma znela: „Psychologické výhody sociability. Ako vplýva na náš duševný svet zhromažďovanie, tímovanie, spolupráca...“

Na úvod mal pobožnosť brat farár Daniel Koštial. Slovo si vybral z Evanjelia podľa Matúša kap. 25, verše 31 až 46 Súdny deň. Zaspievali sme si pieseň zo spevníka a začala sa prednáška.

Stretnutie viedol brat senior Zvolenského seniorátu ECAV na Slovensku Jozef Pacek. Bolo nás približne 80 zo 17-tich cirkevných zborov Zvolenského seniorátu.

Prednášal klinický psychológ Mgr. Matúš Kucbel. Začal otázkou, či už bol niekto na psychologickej prednáške a kde. Z pléna sa ozval mužský hlas: „Ja, doma.“ Myslel tým zrejme svoju drahú polovičku.

A po tomto úsmevnom začiatku sme sa už naplno mohli venovať výsledkom vedeckých štúdií. Mgr. Matúš Kucbel v prednášanej téme povedal, že trendom našej spoločnosti je, že technika nás čoraz viac individualizuje. Menej sa stretávame. Nie je to len za posledné roky, tendenciu badať všeobecne, pandémia ju len ešte zhoršila. Ukázal nám výsledky niekoľkých vedeckých štúdií, ktoré potvrdzujú pozitívny účinok socializácie na naše fyzické a duševné zdravie. Mozog je najzložitejší a najdokonalejší organizmus vo vesmíre a aj na jeho funkciu vplýva vzájomné stretávanie a priateľstvá, ktoré pomáhajú zabrániť duševnému úpadku a udržiavanými priateľstvami klesá riziko rôznych porúch mozgu. Štúdie ukázali že nižšie zapojenie do sociálnych vzťahov majú vyššie riziko úmrtia. Ďalší vedci dokázali, že socializácia znižuje riziko cukrovky. Sociálna angažovanosť je spojená so silnejším imunitným systémom, lepšou pamäťou, vyšším IQ, menej pravdepodobnou demenciou, znížením depresií.

Tam, kde majú ľudia medzi sebou vyššie sociálne prepojenie, žijú dlhšie. Napríklad v japonskej prefektúre v Okinawe žijú bežne ľudia s vekom nad 100 rokov. Jedna zo štúdií bola aj o zapojení do cirkevného spoločenstva.

Po odprednášanej téme nám Mgr. Matúš Kucbel rozdal test tímových rolí – dotazník tímovej spolupráce. Mal z neho vyjsť výsledok o našej konkrétnej charakteristike tímovej role v skupinách, práci, spoločenstve. Test mal 7 častí v každej časti bolo 8 rôznych konkrétnych charakteristík osobnosti. Otázky zneli napríklad....Ako sa cítim v ktorej roli, čo rada/rád robím, k čomu inklinujem, čo ma skôr zaujíma, čo ma viac baví, na čo sa viac zameriavam. Na každú otázku sme mali možnosť rozdeliť 10 bodov podľa vlastného rozhodnutia, v ktorej pozícii sme cítili dobre, ktorá nás vystihuje najviac. Podľa toho, koľko bodov sme pridelili ktorej pozícii potom vyšiel výsledok, či sme v tímoch, v ktorých pracujeme alebo slúžime takzvaní konceptori, koordinátori, inovátori, vyhľadávací zdrojov, hodnotitelia, pracanti, humanizátori, alebo doťahovači. Najviac ľudí vraj patrí do kategórie pracantov, tak aspoň túto pozíciu pre ilustráciu budem podľa tohto testu definovať. „Máte zmysel pre praktickosť a disciplínu. Dávate prednosť tvrdej práci a systematickému riešeniu problémov. Vaša lojalita k zamestnávateľovi je menej závislá na vlastných záujmoch. Ste spoľahlivý, schopný aplikovať najrôznejšie poznatky. Chýba Vám ale spontánnosť a vykazujete isté znaky prísnosti. Ste vyhľadávaní najmä pre svoju spoľahlivosť a prispôsobivosť. Vždy urobíte to, čo sa urobiť musí. Dosahujete často vysoké manažérske pozície a máte veľmi dobré organizačné schopnosti.“

Po vyhodnotení testu sme si dali prestávku a po nej sme sa rozprávali o veciach, ktoré aktuálne považujeme za dôležité a ktoré doliehajú na našu prácu v zboroch a súvisia s ich potrebami a možnosťami.

Na záver sme si zaspievali ešte jednu pieseň a rozišli sme sa s požehnaním. Ďakujem nášmu nebeskému Otcovi za tento čas, aj za bratov a sestry a modlím sa, aby si nás v budúcnosti čo najviac a čo najčastejšie našlo cestu do spoločenstva s ostatnými bratmi a sestrami v našom zbore, aby sa rozhojnila prajnosť a láska medzi nami, aby sme sa v rôznych spoločenstvách v našom zbore cítili ako v rodine, ktorú nám náš dobrý Boh dal pre úžitok, aj pre radosť.

.: Autor: Ľubica Galányová          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 146, 1 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem; a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.