Image
    2 Samuel 6:11  A tak bývala truhla Hospodinova v dome Obed-edoma Gitťanského tri mesiace. A Hospodin požehnal Obed-edoma i celý jeho dom.

    Počas prevozu truhly zmluvy z domu Abinadába do mesta Dávidovho sa stalo, že voly, ktoré niesli truhlu zmluvy, vybočili nečakane z cesty a truhla zmluvy začala padať. Uzzá zachytil truhlu zmluvy aby nepadla. Hospodin sa rozhneval a zranil Uzzu pre jeho nerozvážnosť(nebol z kmeňa Lévi, ktorí jediní mali dovolené dotýkať sa truhly zmluvy), a tak tam zomrel pri truhle zmluvy. V ten deň dostal Dávid strach pred Hospodinom. Obával sa ako dostane truhlu zmluvy do mesta Dávidovho, a tak nechal truhlu zmluvy u Obed-edoma. Obed-edom bol lévijec z rodu Kórachovcov. A tak bývala truhla Hospodinova v dome Obed-edoma Gitťanského tri mesiace. A Hospodin požehnal Obed-edoma i celý jeho dom. Keď sa Dávid dozvedel že prítomnosť truhly zmluvy spôsobila v dome Obed-edoma veľké požehnanie, rozhodol sa previezť truhlu do mesta Dávidovho a učinil tak s radosťou. Život Obed-edoma a jeho rodiny sa po tomto svedectve Božej prítomnosti úplne zmenil. Odišiel zo svojho domu aj so svojou rodinou do mesta Dávidovho a začal slúžiť pri truhle zmluvy. Stal sa oddaným služobníkom Boha najvyššieho. A Boh žehnal jeho rodinu.
    A tak aj my, po stretnutí s Ježišom Kristom a Jeho žehnajúcou prítomnosťou, sme sa rozhodli kráčať ďalej vo svojom živote v službe Jemu, pretože vieme, že len to má v živote význam a len pri Ňom nájdeme skutočné naplnenie svojich životov. A Ježiš stojí stále pri nás a žehná nám. Jemu patrí všetka chvála, česť i sláva na veky.

  ObedEdom je chválospevová hudobná skupina zložená z členov zboru, ktorým Boh dal túžbu slúžiť hudbou. Pôsobí od konca roku 2003 a priestor pre službu formou bloku chválospevov, sprievodného slova, svedectiev a modlitieb má vždy po skončení bohoslužieb a to ako ich voľné pokračovanie. Je zapojená tiež v evanjelizačných aktivitách zboru.
   Počas svojej existencie jej Boh požehnal:
   

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rim 6, 12-14 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu, lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.