Image

     Jeho milosť trvá naveky.
     Inak to nebolo ani keď sme začali pracovať na tomto CD. Jeho milosťou sme mohli byť zachránení. Jeho milosťou sme mohli spoznať nových bratov a sestry. Jeho milosťou sme mohli byť nájdení pre túto službu. Jeho milosťou sme mohli vyjadriť v týchto textoch našu lásku k Nemu, drahému Ockovi. Jeho milosťou môžeme rozvíjať talenty, ktoré nám On daroval, lebo nás miloval. A napokon, len a len Jeho milosťou si teraz môžeme čítať tieto riadky na tomto CD. V skutočnosti niet slov, ako vyjadriť všetku tú závislosť na Ježišovej láske, Jeho milosti a na Jeho prítomnosti v našich životoch. Boli sme nájdení a veríme, že aspoň takéto nedokonalé vyjadrenie našej vďačnosti v podobe týchto piesní, Boh príjme.
Nech vám bratia a sestry, ale aj vám, milí priatelia, slúži toto CD na povzbudenie, potešenie. Nech pri jeho počúvaní nachádzate úžasný čas, úzke spoločenstvo s Bohom. Nech Pán Ježiš urovnáva vaše cesty na miesta kde sa schádza Boží ľud, aby ste sa mohli pridať k oslave a uctievaniu Toho, ktorý jediný je toho hodný. Tak príďte a majte s nami spoločenstvo!
vaša rodinka - ObedEdom          

Rok nahrávania: 2008/2009
Rok vydania: 2009
Nahrávané: ObedEdom
Cena: 4,- EUR (120,50 SK)  už iba za 2,- EUR
Stav: v predaji, viac info. Martin Drienovský


     Jediný, kto má skutočnú zásluhu na vzniku tohoto CD je náš milovaný Pán a Priateľ Ježiš Kristus. Jedine Jeho mocou sa mohla zmobilizovať temperamentom tak rôznorodá skupina ľudí a postaviť sa do služby chválospevov v Radvanskom Evanjelickom zbore a pri každom spoločnom zhromaždení bratov a sestier tak prispievať k oslave nášho Spasiteľa a Záchrancu. Jedine On nám dával silu a vytrvalosť aj popri našich zjavných technických medzerách dokončiť toto CD a kráčať i naďalej v službe. Jedine Boží oheň nás držal počas nácvikov a prípravy tohoto CD v nasadení a túžbe poslúžiť Bohu a Kristovmu telu. A nakoniec jedine Bohu môžme ďakovať za to že SME, VERÍME a SLÚŽIME.
Martin, Evka, Andy, Veronika, Tomáš, Ivo, Deniska          

Rok nahrávania: 2006
Rok vydania: 2007
Nahrávané: ObedEdom
Cena:  80,- SK (2,66 EUR)
Stav: vypredané, pri žiadosti o viac kusov možné dorobiť, viac info. Martin Drienovský


Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 46, 2-4 Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.