Na jednej internetovej stránke som sa dočítala, že dar je niečo, dané niekomu bez protihodnoty. Je to dobro, hodnota, alebo vlastnosť získaná bez zásluh. Darovanie a dary môžu mať veľmi rôzny význam, napr. pomoc núdznemu človeku, vyjadrenie lásky, alebo snaha urobiť niekomu radosť. Asi každý človek sa poteší daru, ktorý sa dáva zo srdca, úprimne a nezištne.

Dar by sa nemal odmietať, lebo to zarmucuje darcu a je dôležité dar nielen vedieť dávať, ale  vedieť ho aj s vďačnosťou prijať. Okrem darov hmotných sú ďaleko dôležitejšie dary nehmotné. Veľkým darom pre rodičov, starých rodičov, alebo aj iných osamelých ľudí je záujem a ČAS, ktorý im venujú ich potomkovia, alebo priatelia. Vekom stúpa aj hodnota tohoto daru. Dar je aj v dobrom, citlivom slove, v láske, ktorou nasýtime druhých, v objatí, v nehe, v letmom úsmeve, v slze, ktorá sa zajagá v oku, keď smútime s plačúcimi. Buďme aj my s pomocou Božou darom pre našich blížnych! Aj MIER je dar. Ach Pane, prosíme Ťa o tento dar práve v terajšom čase veľkej bolesti, smútku a neistote mnohých ľudí, ktorí žijú vojnovými útrapami. Buď nám všetkým milostivý a dopraj pokoja na tejto Zemi. Daj sa poznať ľuďom, ktorí o Tebe ešte nepočuli, či pochybovali, alebo Tebou vo svojej nevedomosti pohŕdali. Dokáž sa im ako veľký a mocný BOH, pre ktorého nič nie je nemožné.  „Nech je nám Boh milostivý a požehná nás, nech medzi nami zažiari Jeho tvár.“ ( Žalm 67, 2) „Tebe patrí chválospev Bože na Sione ... Blahoslavený, koho si vyvolíš, komu dovolíš prísť k Tebe, aby prebýval na Tvojich nádvoriach.“ ( Žalm 65, 2 a 5)

 Najväčšie a najvzácnejšie dary nemôže a nevie dať človek. Darcom najdokonalejších darov je iba náš trojjediný Boh. BOH OTEC nám z lásky daroval najvzácnejší dar - svojho jednorodeného Syna, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. BOH SYN v obete na golgotskom kríži nám daroval odpustenie hriechov a zasľúbenie spasenia aj večného života. BOH DUCH SVÄTÝ nám daroval svoje duchovné dary, ktoré máme používať na všeobecné dobro v zmysle Božej vôle. V 1. Liste Korintským 12,4 -11 sa píše  „... rôzne sú dary milosti, ale Duch je ten istý a rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý...  Jednému sa totiž dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, inému však ... slovo poznania ... inému zas viera ... a inému dary uzdravovania ... inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a schopnosť vykladať ich ... jeden a ten istý Duch udeľuje každému dar ako chce.“  Milé sestry a bratia, ďakujme nášmu Pánovi, že sme nezaslúžene a zadarmo dostali všetky tieto dary, preto ich aj my rozdávajme s láskou a nezištnosťou pre všetkých ľudí vo svojom blízkom aj vzdialenejšom okolí.

.: Autor: Edita Kroľová          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 46, 2-4 Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme, keby sa aj prevrátila zem a vrchy klátili sa v srdci mora. Nech hučia, nech sa penia jeho vody, nech sa zatrasú vrchy jeho vzdutím. Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.