Na zamyslenie

V minulých častiach sme začali skúmať, čo Božie slovo hovorí o spasení, ako (a či vôbec) si ho môžeme zaslúžiť. Robíme tak preto, aby sme ukázali, že biblické evanjelium je iné ako to, čo učí rímsko-katolícka cirkev. Nie každý, kto sa považuje za znovuzrodeného, ním naozaj aj je. Už od čias prvej cirkvi sa začali prezentovať rôzni „Ježišovia“ a rôzne evanjeliá a my musíme rozsudzovať, ktoré je to biblické. Biblické evanjelium hovorí, že my sme boli zlí, skazení a vzdialení od Boha. Ale Boh plný milosti a lásky nás vykúpil len a len pre Svoju milosť. Je to dar, ktorí sme si vôbec nezaslúžili a môžeme ho prijať len a len vierou. Ježiš na kríži urobil tú najväčšiu výmenu - všetky naše hriechy sú zložené na Neho a celá Kristova spravodlivosť je zložená na nás. Toto dielo, požiadavka spravodlivého Boha, aby hriech bol potrestaný, je dokončené úplne, nie je potrebné a ani možné k nemu niečo pridávať. Ježiš sa za nás obetoval, jeho obeť bola dokonalá, ňou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvätiť. 

5. júla je v kalendári vyznačený červenou farbou sviatočný deň, kedy si slovanský, kresťanský svet pripomína dvoch významných mužov dávnej histórie, aj tej našej. Sú tu solúnski bratia - Konštantín Filozof, neskorším rehoľným menom Cyril a jeho starší brat Metod. Ani my evanjelici by sme nemali zabúdať na týchto významných poslov evanjelizácie z 9. storočia.

V minulej časti sme sa začali zamýšľať nad tým, či evanjelium, ktoré má rímsko-katolícka cirkev je iné, ako to, ktoré je v Biblii. Biblické evanjelium sme začali skúmať preto, lebo nie každý, kto považuje Ježiša za svojho Pána, alebo za svojho záchrancu je znovuzrodený. Už od čias prvej cirkvi sa začali prezentovať rôzni „Ježišovia“ a rôzne evanjeliá a my musíme rozsudzovať, ktoré je to biblické. Biblická dobrá správa je celá o Bohu, kde my sme boli duchovne mŕtvi, žili sme v žiadostiach svojho tela, robili sme to, čo sa páčilo telu a boli sme od prirodzenosti deti hnevu. Ale Boh plný milosti a lásky nás vykúpil, len a len pre Svoju milosť. Je to dar, ktorí sme si vôbec nezaslúžili a môžeme ho prijať len a len vierou. Nemôžeme urobiť nič pre to, aby sme si ho zaslúžili. Čo bolo dosiahnuté pri našom vykúpení na golgotskom kríži? Ježiš na kríži vzal všetky naše hriechy na seba. Naše minulé, prítomné aj budúce hriechy boli zložené na Krista, Kristus za ne zaplatil, boží hnev bol vyliaty na Neho a to je to, prečo Kristus na kríži povedal: Dokonané!

Sú katolíci naši bratia v Kristovi? Alebo evanjelium, ktoré má rímsko-katolícka cirkev je iné evanjelium, ako to, ktoré je v Biblii? 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

1 Korintským 2, 9 Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.